Friday, 7 May 2021

Sri Suktam in telugu pdf free download video guide how to chant without mistakes

శ్రీ సూక్తం

హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజామ్ ||
చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ || ౧||

తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీ"మ్

యస్యాం హిరణ్యం విన్దేయం గామశ్వం పురుషానహమ్ || ౨ ||
Sri Suktam in telugu pdf free download video guide how to chant without mistakes

అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాద ప్రబోధినీమ్ |
శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మాదేవీరుషతామ్ || ౩ ||

కాంసోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారామార్ద్రాం జ్వలస్తీం తృప్తాం తర్పయన్తీమ్ ||
పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్ || ౪ ||

చంద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలన్తీం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారామ్ |
తాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యే లక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం వృణే || ౫ ||

ఆదిత్యవర్ణే తపసోధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోథ బిల్వః |.
తస్య ఫలాని తపసా నుదన్తు మాయాన్తరాయాశ్చ బాహ్యా అలక్ష్మీః |

ఉపైతు మాం దేవసఖః కీర్తిశ్చ మణినా సహ |
ప్రాదుర్భూతోస్మి రాష్ట్రేస్మిన్ కీర్తిమృద్ధిం దదాతు మే || ౭ ||

క్షుత్పిపాసామలాం జ్యేష్టామలక్ష్మీం నాశయామ్యహమ్ |
అభూతిమసమృద్ధిం చ సర్వాం నిరుద మే గృహాత్ || ౮ ||

గద ద్వారాం దురాధర్షాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణీమ్ |
ఈశ్వరీగ్ం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్ || ౯ ||

మనస కామమాకూతిం వాచః సత్యమశీమహి |
పశూనాం రూపమన్నస్య మయి శ్రీః శ్రయతాం యశః || ౧౦ ||

కర్దమేన ప్రజాభూతా మయి సంభవ కర్దమ|
శ్రియం వాసయ మే కులే మాతరం పద్మమాలినీమ్ || ౧౧ ||

ఆప సృజను స్నిగ్థాని చిక్లీత వస మే గృహే ! .

ని చ దేవీం మాతరం శ్రియం వాసయ మే కులే || ౧౨ ||

ఆర్దాం పుష్కరిణీం పుష్టిం పింగళాం పద్మమాలినీమ్|
చన్ద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ || ౧౩ ||

ఆర్ద్రాంయ కరిణీం యష్టిం సువర్ణాం హేమమాలినీమ్ ||
సూర్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ || ౧౪ ||

తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీ"మ్ |
యస్యాం హిరణ్యం ప్రభూతం గావో దాస్యోశ్వాన్విన్దేయం పురుషానహమ్

__ __ __
యః శుచి ప్రయతో భూత్వా జుహుయాదాజ్య మన్వహమ్ |
శ్రియ పఞ్చదశరం చ శ్రీకామ': సతతం జపేత్ ||

ఆనంద కర్దమశ్చైవ చిక్లీత ఇతి విశ్రుతాః
ఋషయ తే త్రయః పుత్రాః స్వయం శ్రీదేవి దేవతా ||

పద్మాసనే పద్మ ఊరూ పద్మాక్షీ పద్మసంభవే ||

త్వం మా" భజస్వ పద్మాక్షీ యేన సౌఖ్యం లభామ్యహమ్ ||

అశ్వదాయీ గోదాయీ ధనదాయీ మహాధనే ।
ధనం మే జుషతాం దేవి సర్వకామార్థ సిద్ధయే |

పుత్రపౌత్ర ధనం ధాన్యం హస్త్యశ్వాదిగవే రథమ్ |
ప్రజానాం భవసి మాతా ఆయుష్మన్తం కరోతు మామ్ ||

చంద్రాభాం లక్ష్మీమీశానాం సుర్యాభాం శ్రియమీశ్వరీమ్ |
చంద్ర సూర్యాగ్ని సర్వాభాం శ్రీమహాలక్ష్మీముపాస్మహే ||

ధనమగ్నిర్ధనం వాయుర్ధనం సూర్యో ధనం వసుః |
ధనమిన్ద్రోం బృహస్పతిర్వరుణం ధనమశ్ను' తే ||

వైనతేయ సోమం పిబ సోమం పిబతు వృత్రహా |
సోమం ధనస్య సోమినో మహ్యం దదాతు సోమినః ॥

న క్రోధో న చ మాత్సర్యం న లోభో నాశుభా మతిః |
భవన్తి కృతపుణ్యానాం భక్తానాం శ్రీసూక్తం జపేత్సదా ||

వర్షన్"తు తే విభావరి దివో అభ్రస్య విద్యుతః |

రోహన్”తు సర్వబీజాన్యవ బ్రహ్మ ద్విషో" జహీ ||

పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహస్తే పద్మాలయే పద్మదళాయతాక్షి।
విశ్వప్రియే విష్ణు మనోనుకూలే త్వత్పాదపద్మం మయి సన్నిధత్స్వ ||


యా సా పద్మాసనస్థా విపులకటితటీ పద్మపత్రాయతాక్షీ
గంభీరా వర్తనాభిః స్తనభర నమితా శుభ్ర వస్త్రోత్తరియా ||
లక్ష్మీర్థివ్యైర్గజేంద్రైర్మణిగణ ఖచితైస్స్నాపితా హేమకుంబైః |
నిత్యం సా పద్మహస్తా మమ వసతు గృహే సర్వమాఙ్గళ్యయుక్తా ॥

లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీమ్
దాసీభూత సమస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురామ్
శ్రీమన్మకటాక్ష లబ్ధ విభవ బ్రహ్మేన్ద్ర గంగాధరాం |
త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వన్డే ముకున్దప్రియామ్ ||

సిద్ధలక్ష్మీర్మోక్ష లక్ష్మీ ర్జయలక్ష్మీస్సరస్వతీ ||
శ్రీలక్ష్మీర్వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నా మమ సర్వదా ||

వరాంకుశౌ పాశమభీతిముద్రాం కరైర్వహన్తీం కమలాసనస్థామ్
బాలార్క కోటి ప్రతిభాం త్రిణేత్రాం భజేహమాద్యాం జగదీశ్వరిం తామ్ ||

సర్వమఙళమాంఙళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే |
శరణే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే ||

ఓమ్ మహాదేవ్యైచ విద్మహే విష్ణుపత్నీ చ ధీమహి|
తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయా”త్ ||

ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః||

👆👆👆Click Here👆👆👆

To chant without mistakes follow the video👇👇👇


Post a Comment

Whatsapp Button works on Mobile Device only